Interneta veikala lietošanas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi

1. 1. Šie noteikumi nosaka Mana Terapijas Grāmata interneta tirdzniecības vietnes (turpmāk – internetveikals ) lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2. Pirms jebkādas preču pasūtīšanas internetveikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, klientam ir pienākums piekrist šiem noteikumiem un privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un preces pasūtīšana internetveikalā nav iespējama. Tādējādi, ja klients ir iegādājies preci internetveikalā, ir uzskatāms, ka klients ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.3. Iepirkšanās kārtību internetveikalā nosaka Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Ja klients iegādājas internetveikalā piedāvātās preces, lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Šo noteikumu izpratnē klients ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas internetveikalā (turpmāk – klients).

2. Informācija par pārdevēju

2.1. Internetveikalā pieejamo saturu un preču pārdošanu saskaņā ar šiem noteikumiem  un normatīvajiem aktiem nodrošina Zane Gereiša, reģistrācijas numurs 04019212344, juridiskā adrese Kalnabeites 4, Sigulda, LV-2150. Ar mums var sazināties pa tālruni 20006690 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi mytherapybook@gmail.com (turpmāk – Pārdevējs).

3. Kā veikt pasūtījumu

3.1. Internetveikalā klients preces var pasūtīt bez reģistrēšanās.

3.2. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad klients veic preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot grozam”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu groza saturu klients varat mainīt jebkurā laikā, pievienot jaunas preces vai izņemt preces, kuras nevēlas pirkt.

3.3. Veicot pasūtījumu, klientam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un klientam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Klienta ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga pasūtījuma izpilde un preču piegāde.

3.4. Kad klients visas vēlamās preces ir ievietojis iepirkumu grozā, klientam ir jāatver iepirkumu grozs, pēc kura būs iespēja veikt preces apmaksu .

3.5. Internetveikalā nav noteikta minimālā pirkuma summa. Klients var iegādāties preces neierobežotu reižu skaitu.

3.6. Preces pirkuma līgums starp Pārdevēju un klientu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad klients, izvēloties preces, ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Klientam ir pienākums šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.7. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtītais preču sortiments un pieejamais preču skaits tiks uzrādīts pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” vai “Turpināt” nospiešanas.

4. Preču cenas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas internetveikalā norādītas euro, pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts cenā.

4.2. Pēc piegādes veida izvēles klientam ir iespēja izvēlēties apmaksāt savu pirkumu ar kredītkarti (pasūtot preci).

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, Pārdevējs to atmaksā klientam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura klients veica samaksu par precēm.

5. Preču piegāde

5.1 .Pasūtījuma izgatavošana tiek veikta uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas internetveikalā.

5.2. Pasūtījuma sagatavošana parasti aizņem 2 līdz 5 darba dienas. Pēc produktu izgatavošanas pasūtījumi tiek izsūtīti un piegādāti  klientam 2 līdz 5 darba dienu laikā.

5.3. Preču piegādes maksa ir 3 eur.

5.4. Atkarībā no klienta norādītās piegādes vietas adreses, preču piegāde tiek veikta izmantojot Omniva vai DPD kurjera starpniecību.

5.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.6. Klients, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

5.7. Ja preču piegāde klientam nav iespējama klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ (klients ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē klients nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u.c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts.

5.8. Preču piegādes pavaddokuments tiek nosūtīts elektroniski uz klienta norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanas.

6. Preču kvalitāte

6.1. Visu internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Pārdevējs nodrošina internetveikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, materiāls u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Internetveikalā nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas klients  (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējs par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā klients ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

6.4.1. Novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

6.4.2. Apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

6.4.3. Attiecīgi samazina preces cenu;

6.4.4. Atceļ līgumu un atmaksā klientam par preci samaksāto naudas summu.

6.5. Vispirms klients ir tiesīgs lūgt Pārdevējam bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.6. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad klients ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Pārdevējs var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko klients guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.7. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt klienta iespējas preci izmantot, klients nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.8. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem klients var izteikt Pārdevējam gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz e-pastu mytherapybook@gmail.com.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Atteikuma tiesības ir klienta (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad klients vai klienta norādīta trešā persona ir saņēmusi preces, atteikties no precēm saskaņā ar atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

7.2. Klients atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.2.1.Prece nedrīkst būt bojāta;

7.2.2. Prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.). Tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci,  par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma klients ir norādījis iebildumus;

7.2.3. Atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.3. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.4. Par atteikuma tiesību izmantošanu klients paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo klientam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapu sūtīt uz mytherapybook@gmail.com.

7.5. Klienta pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam preces. Klientam pašam ir jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas. Preces jāatgriež uz šo adresi: "Kalnabeites" 4, Sigulda, LV-2150. Kā arī pircējs var atcelt darījumu 12h laikā pēc veiksmīgas apmaksas, informējot pārdevēju un sūtot e-pastu uz mytherapybook@gmail.com.

7.6. Pārdevējs atmaksā klientam no klienta saņemtos maksājumus, tajā skaitā klienta samaksātos piegādes izdevumus, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no klienta aizpildītu atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ preces, no kurām klients atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja klients, t.i. ar pārskaitījumu uz klienta bankas norēķina kontu.

7.7. Ja klients ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevējs piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt klientam piegādes papildu izdevumus.

7.8. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no klienta preces, no kurām klients vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja klients nav nodrošinājis preces pienācīgu saglabāšanu.

7.9. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt klientam par preci samaksāto naudu.

8. Personas datu aizsardzība

8.1. Visa informācija par klientu, kuru klients nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, klientam šādu informāciju sniedzot internetveikalā, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no klienta puses.

8.2. Personas datu apstrāde internetveikalā izriet no klienta līgumsaistībām ar Pārdevēju, un, ievērojot klienta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu distances līgumu. Personas datu apstrādes mērķis ir preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties internetveikalā. Pārdevējs personu datus apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.3. Klientam kā datu subjektam ir tiesības savus personas datus labot nākamajā preču pasūtījumā, norādot korektu, atjaunotu informāciju, vai nosūtīt e-pastu uz Pārdevēja kontaktadresi, norādot datus, kuri ir jālabo vai jāaktualizē.

8.4. Detalizētāka informācija par klientu personas datu apstrādi pieejama internetveikala privātuma politikā.

9. Atbildība

9.1. Klients apņemas godīgi un pareizi izmantot internetveikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja klients neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) klienta iespēju izmantot internetveikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem klienta zaudējumiem.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par internetveikalā attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām klienta izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp klientu un Pārdevēju regulē  šie lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, klients telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Klientam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

10.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt šos noteikumus. Klientam iepērkoties internetveikalā, tiek piemēroti lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ klientam ir jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

10.4. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces klientam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

11. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Klients  var izmantot šādus saziņas veidus: zvanot pa tālruni 20006690 vai e-pastu mytherapybook@gmail.com

11.2. Klientu attiecību jautājumos, lūdzam rakstīt mūsu speciālistiem uz e-pastu mytherapybook@gmail.com.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.